Banner

हाम्रा सेवाहरु

उपलब्ध प्याकेजहरू

रू. १६०००/-
रू. १०९९९/-
कम्बो प्याकेज
 • बर्षमा काम गर्ने समय – १३ पटक
 • बिजुली बत्ती, धारा पानी मर्मत काम – ८ पटक
 • भुमिगत -१ तथा छतको -२ ट्याङकी ६ /६ महिनामा –२ पटक
 • तिहार वा अन्य कार्यमा झिलिमिली जडान – १ पटक
 • १ पटक सोलार सफा गर्ने
 • बाथरुम र ट्वाइलेट सफा गर्ने–१ पटक
 • कम्पनीबाट- टेप, १–२ मिटर तार, लिकेज बन्द गर्न चाहिने गम, ट्वाइलेट सफा गर्न चाहिने लिकुईड, पानी सफा गर्न चाहिंने मेसिन र औैैषधि।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आईलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ ।
बुक गर्नुहोस
रू. ४५००/-
बिजुली बत्ती
 • बर्षमा काम गर्ने समय – ५ पटक
 • मर्मत काम –४ पटक
 • तिहार वा अन्य कार्यमा झिलिमिली जडान – १ पटक
 • बर्षमा १ पटक मात्र समस्या आएमा आउने बर्षको प्याकेजमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
 • कम्पनीबाट निशूल्क उपलब्ध - टेप, १–२ मिटर तार
 •  सेवा विकेन्द्रिकरण जसले गर्दा ग्राहकले खोजेको सामान ग्राहकलेनै रोजेको ठाउँबाट उपलब्ध गराइने । 
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आईलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको २ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ ।
बुक गर्नुहोस
रू. ४५००/-
धारा पनि (प्लम्बिङ्ग )
 • बर्षमा काम गर्ने समय – ५ पटक
 • मर्मत काम –४ पटक
 • सोलार सफा गर्ने –१ पटक
 • बर्षमा १ पटक मात्र समस्या आएमा आउने बर्षको प्याकेजमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
 • कम्पनीबाट निशूल्क – टेप, लिकेज बन्द गर्न चाहिने गम
 •  सेवा विकेन्द्रिकरण जसले गर्दा ग्राहकले खोजेको सामान ग्राहकलेनै रोजेको ठाउँबाट उपलब्ध गराइने । 
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आईलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको २ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ ।
बुक गर्नुहोस
रू. १००००
रू. ७०००/-
पानीट्याङकी सफा गर्ने
 • बर्षमा काम गर्ने समय – ६ पटक
 • भुमिगत ट्याङकी -२ पटक
 • छतको ट्याङकी -४ पटक
 • बाथरुम र ट्वाइलेट सफा गर्ने–२ पटक
 • भुमिगत -१ तथा छतको -२ ट्याङकी ६ /६ महिनामा –२ पटक
 • कम्पनीबाट- लिकेज बन्द गर्न चाहिने गम, ट्वाइलेट सफा गर्न चाहिने लिकुईड, पानी सफा गर्न चाहिंने मेसिन र औैैषधि ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आईलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ ।
बुक गर्नुहोस
रू. २,५००/-
घरको काम -हप्तामा १ पटक
 • १ महिनाको प्याकेज- ४,०००/-
 • ३ महिनाको प्याकेज -९,००० /-
 • ६ महिनाको प्याकेज-१६,२००/-
 • १२ महिनाको प्याकेज-३०,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु ९,६०० सम्म छुट ।
 • १२ महिनाको प्याकेजमा ३.८ महिनाको शुल्क छुट ।
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत ३ घण्टासम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ३,५००/-
घरको काम -हप्तामा २ पटक
 • १ महिनाको प्याकेज - ५,५००/-
 • ३ महिनाको प्याकेज-१२,९००/-
 • ६ महिनाको प्याकेज-२४,०००/-
 • १२ महिनाको प्याकेज-४२,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु १२,००० सम्म छुट ।
 • १२ महिनाको प्याकेजमा ३.४ महिनाको शुल्क छुट ।
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत ३ घण्टासम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको  ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ५,०००/-
घरको काम-हप्तामा ३ पटक
 • १ महिनाको प्याकेज- ७,५००/-
 • ३ महिनाको प्याकेज-१७,१००/-
 • ६ महिनाको प्याकेज-३३,०००/-
 • १२ महिनाको प्याकेज-६०,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु १२,००० सम्म छुट ।
 • १२ महिनाको प्याकेजमा २.४ महिनाको शुल्क छुट ।
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत ३ घण्टासम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको  ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ६,५००/-
घरको काम-१- महिनाको
 • १ महिनाको रु-१०,०००/-
 • ३ महिनाको रु-२२,५००/-
 • ६ महिनाको रु-४२,०००/-
 • १२ महिनाको रु-७८,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु- १८,००० सम्म छुट ।
 • १२ महिनाको प्याकेजमा २.७ महिनाको शुल्क छुट ।
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत ३ घण्टासम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको  ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. १३,५००/-
घरको काम - १ महिनाको प्याकेज
 • १ महिनाको- २०,०००/-
 • ३ महिनाको-१५,०००/-
 • ६ महिनाको-१४,०००/-
 • १२ महिनाको-१३,५००/-
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत ८ घण्टासम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. २२,०००/-
रू. २१,०००/-
सुत्केरी सिहृाने -१ महिना
 • १ महिनाको प्याकेजमा -१,०००/- छुट ।
 • सुत्केरी महिला र बच्चालाई तेल घसिने ।
 • लुगाहरु धुने र लुगाहरुको व्यवस्थापन गरिने।
 • दुबैको अन्य सर्सफाई गरिने ।
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत बिहान ३ घण्टा र बेलुका २ घण्टा सम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको  ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ४४,००० /-
रू. ४०,००० /-
सुत्केरी सिहृाने -२ महिना
 • २ महिनाको  प्याकेजमा-४,०००/- छुट ।
 • सुत्केरी महिला र बच्चालाई तेल घसिने।
 • लुगाहरु धुने र लुगाहरुको व्यवस्थापन गरिने।
 • दुबैको अन्य सर्सफाई गरिने ।
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत बिहान ३ घण्टा र बेलुका २ घण्टा सम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ६८,०००/-
रू. ५७,०००/-
सुत्केरी सिहृाने -३ महिना
 • ३ महिनाको प्याकेजमा -११,०००/-  छुट ।
 • सुत्केरी महिला र बच्चालाई तेल घसिने।
 • लुगाहरु धुने र लुगाहरुको व्यवस्थापन गरिने।
 • दुबैको अन्य सर्सफाई गरिने ।
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत बिहान ३ घण्टा र बेलुका २ घण्टा सम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ४ पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. १६०००/-
वृद्धवृद्धाहरुको हेरचाहा
 • १ महिनाको- २२,०००/-
 • ३ महिनाको-२०,०००/-
 • ६ महिनाको-१८,०००/-
 • १२ महिनाको-१६,०००/-
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत ८ घण्टासम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ३० पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ५०००
१ देखि ४ कक्षा सम्म
 • १ महिनाको- ६,०००/-
 • ३ महिनाको-१६ ,५००/-
 • ६ महिनाको-३०,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु ६ ,००० सम्म छुट
 • ६ महिनाको प्याकेजमा १ महिनाको शुल्क छुट ।
 • विद्यार्थीहरुलाई शीक्षक मार्फत १ घण्टा ३० मिनेट सम्मको शीक्षा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको १० पटक सेवाग्राही र विद्यार्थी सँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ६,०००/-
५ देखि ८ कक्षा सम्म
 • १ महिनाको- ८,०००/-
 • ३ महिनाको- २१ ,०००/-
 • ६ महिनाको- ३६,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु १२,००० सम्म छुट
 • ६ महिनाको प्याकेजमा २ महिनाको शुल्क छुट ।
 • विद्यार्थीहरुलाई  शीक्षक मार्फत १ घण्टा ३० मिनेट सम्मको शीक्षा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको १० पटक सेवाग्राही र विद्यार्थी सँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. ८,०००/-
९ देखि १० कक्षा सम्म
 • १ महिनाको-१०,०००/-
 • ३ महिनाको-२७,०००/-
 • ६ महिनाको-४८,०००/-
 • प्याकेजमा शुल्क रु १२,००० सम्म छुट
 • ६ महिनाको प्याकेजमा १.५ महिनाको शुल्क छुट ।
 • विद्यार्थीहरुलाई  शीक्षक मार्फत १ घण्टा ३० मिनेट सम्मको शीक्षा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको १० पटक सेवाग्राही र विद्यार्थी सँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस
रू. १३,५००/-
बालबालिका हेरचाहा
 • १ महिनाको- २०,०००/-
 • ३ महिनाको-१५,०००/-
 • ६ महिनाको-१४,०००/-
 • १२ महिनाको-१३,५००/-
 • प्रतेक घरमा कर्मचारीमार्फत ८ घण्टासम्मको सेवा प्रदान गरिने ।
 • हामीले प्रदान गरेको सेवा सुबिधाबाट सन्तुष्ट रहे नरहेको वा आइलाग्न सक्ने समस्याको बारेमा बुझ्न अथवा अन्य जानकारीको लागि हरेक महिनाको ३० पटक सेवाग्राहीसँग संवाद गरिने छ।
बुक गर्नुहोस

आफ्नो निःशुल्क जानकारी सामग्री प्राप्त गर्नुहोस्

मैले डाटा सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी पढेको र बुझेको छु।